ROMÂNIA

JUDETUL BACAU

COMUNA MĂGIREŞTI

Tel/fax 0234.355.000/0234.355.200

                                                                                                

     Nr.6970/08.09.2021

 

ANUNT

privind concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale de conducere de Administrator Public

 

Primăria comunei Măgirești anunță organizarea unui concurs în vederea ocupării funcției contractuale de conducere de Administrator Public, pe durată determinată

 

 

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condițiile generale necesare ocupării unui post vacant, prevăzute la art. 3 din Regulamentul- cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice,

îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

 

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă și interviu.

Proba scrisă va avea loc în data 06.10.2021,  ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Măgirești, strada Ep. Ioachim Mareș, nr.121  iar proba de interviu se va susține in data de 08.10.2021, ora 12.

 

În cadrul probei de interviu, candidații admiși la proba scrisă vor susține un proiect de management privind furnizarea unor servicii publice de interes local: servicii privind promovarea si dezvoltarea culturala a comunității.

 

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până în data de 21.09.2021, inclusiv, la sediul Primăriei comunei Măgirești, secretariat.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată Primarului comunei Măgirești;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) proiect de management privind furnizarea serviciilor de promovare si dezvoltare culturala a comunității.

Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comunei Măgirești, telefon 0234/355200  sau adresa e-mail:comunamagiresti@yahoo.com.