REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaților indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor care își desfășoară activitatea  pe bază de contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenții civile, elevilor, studenților aflați în practică în cadrul societății.

Art. 2 Personalul prevăzut la art.1 are obligația ca, pe perioada detașării sau delegării la alte instituții, să respecte atât prevederile cuprinse în prezentul regulament cât și reglementările proprii ale instituțiilor respective.

Art. 3 Prin aplicarea prezentului regulament, salariații instituției au obligația să dovedească profesionalism, cinste, ordine și disciplină, să-și asigure exercitarea corecta  a atribuțiilor stabilite în concordanță Regulamentul de Organizare si Funcționare a Aparatului de specialitate al primarului comunei Măgirești.

Art. 4 Angajații aparatului de specialitate al primarului comunei Măgirești au obligația  să păstreze secretul  profesional. Nici un angajat nu are dreptul de a folosi sau dezvălui nici în timpul activității, nici după încetarea acesteia, fapte sau  date care, devenite publice, ar daună intereselor, imaginii ori prestigiului autorității publice locale

Salariații aparatului de specialitate al primarului comunei Măgirești nu pot uza, în folos personal, de informațiile de serviciu pe care le dețin sau de care au luat la cunoștință în orice mod.

Art. 5 Angajații aparatului de specialitate al primarului comunei Măgirești au obligația ca în exercitarea atribuțiilor ce le revin să se abțină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice.

Art. 6 Regulamentul de ordine interioară cuprinde politica de disciplină și organizarea muncii, igienă și securitate a muncii, obligațiile conducerii,  obligațiile și drepturile salariaților, ținând seama și de următoarele reguli:

 • Funcționarii se pot asocia în organizații profesionale sau în alte organizații având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale și protejarea statutului lor.
 • În cadrul instituției, unde salariații nu sunt organizați în sindicat salariații își pot alege reprezentanții în condițiile legii.
 • Reprezentanții salariaților participă la stabilirea măsurilor privind: condițiile de muncă, sănătatea și securitatea muncii salariaților în timpul exercitării atribuțiilor lor, buna funcționare a instituției.
 • Reprezentanții salariaților își dau avizul în toate problemele de natura celor prevăzute mai sus precum și în orice alte situații, la solicitarea conducerii instituției.
 • Avizul reprezentanților salariaților are caracter consultativ și este întotdeauna dat în scris și motivat.
 • Prezentul regulament poate fi completat prin politici sau norme interne de serviciu.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA MUNCII

Art. 7 Timpul de muncă și de odihnă

Conform legislației în vigoare, durata timpului de munca al fiecărui salariat este de 8 ore efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore  săptămânal și se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile.

Programul normal de lucru în zilele de luni până  joi, începe de la ora 8.00 și se termină la  ora 16.00, iar vinerea de la ora 8.00 la ora 14.00.  

Rămânerea în cadrul instituției peste programul normal de lucru, se face numai cu aprobarea conducerii acesteia.

Durata timpului de munca în condițiile deosebite pentru persoanele care își desfășoară activitatea în astfel de condiții, fără ca aceasta să ducă la o scădere a salariului, se stabilește de conducerea instituției;

Conducerea  își rezervă dreptul, respectând limitele si procedurile impuse de legislația în vigoare de a modifica programul de lucru în funcție de nevoile serviciului.

Înainte de începerea programului de lucru, precum și la sfârșitul orelor de program, salariații sunt obligați să semneze condica de prezentă de la compartimentul  unde sunt încadrați.

Conducătorul instituției are  obligația să verifice și să vizeze zilnic condica de  prezentă, la începerea și la sfârșitul programului de lucru.

Salariații care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze superiorului ierarhic situația, chiar dacă este vorba de un caz  de  forță majoră. În afara cazurilor neprevăzute, toate absențele trebuie autorizate în prealabil de superiorul ierarhic. În cazul în care absența s-a datorat unui caz neprevăzut sau unui motiv independent de voința celui în cauză ( boală, accident etc.) superiorul ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind cel în măsură să aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar să se  ia măsuri sau să se propună masuri disciplinare.

Conducătorul instituției răspunde de organizarea și ținerea evidenței proprii privind concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri, orele prestate peste programul normal de lucru, absențe, întârzieri de la program și alte  aspecte care privesc timpul de muncă și odihnă al salariaților.

Art. 8 Concediul de odihnă, concediul medical si alte concedii

 1. Salariații au dreptul, în condițiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale și la alte concedii.
 • Toți cei menționați la alin. a) au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna plătit, cu o durată minima de zile în raport cu vechimea lor în munca, astfel:

Vechimea în muncă                          Durata concediului

– până la 10 ani                                    21 de zile lucrătoare

– peste 10 ani                                        25 de zile lucrătoare

Concediul de odihnă se efectuează, de regulă, integral sau se poate acorda fracționat dacă interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului dacă nu este afectată desfășurarea activității, cu condiția ca una dintre fracțiuni să nu fie mai mică de 15 zile lucrătoare.

În afara concediului de odihnă, salariații au dreptul la zile de concediu plătite, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

 • căsătoria salariatului – 5 zile;
 • nașterea sau căsătoria unui copil – 3 zile;
 • decesul soțului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului – 3 zile.

Concediul plătit se acordă la cererea salariatului.

 1. Salariatul trebuie să facă dovada prin certificat medical și să justifice absența în caz de boală, sau eventual să anunțe probabilitatea absenței pentru cauză de boală.
 2. În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate și a celor pentru creșterea și îngrijirea copiilor, raporturile de muncă nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din inițiativa salariatului.
 3. în muncă, persoanele care lucrează în locuri de muncă cu condiții vătămătoare, grele sau periculoase, beneficiază de concedii suplimentare, aprobate de conducerea societății în conformitate cu prevederile legale.
 4.  

Art. 9 Concediu fără plată

Personalul are dreptul la concedii fără plată în condițiile legii.

Evidența concediilor fără plată se va ține de către compartimentul de resurse umane, care va urmări implicațiile acestora în vechimea în muncă.

Art. 10 Ore suplimentare

Prestarea orelor suplimentare, peste durata normală de lucru, se admite numai cu aprobarea conducerii societății și cu acceptul salariaților.

 1. Pentru orele lucrate peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele de sărbători legale ori declarate zile nelucrătoare salariații au dreptul la recuperare cu timp liber corespunzător sau cu plata unui spor de 75% (pentru primele 2 ore ce depășesc durata normala a zilei de lucru) si 100% (pentru orele următoare si pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementările in vigoare nu se lucrează) la salariul de bază.

  

Art. 11 Delegarea, detașarea

Condițiile în care se efectuează delegarea și detașarea salariaților sunt cele reglementate de Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată cu modificările și completările ulterioare și a legilor aplicabile personalului contractual si Codul Muncii.

Art.12 Sporuri

Funcționarii publici și personalul contractual beneficiază în funcția de baza, de un spor de vechime în munca de pana la 25% calculat la salariul de baza, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, după cum urmează:

Transe de vechime în munca                               Cota din salariul de baza

Intre 3 si 5 ani                                                              5 %

De la 5 la 10 ani                                                           10 %

De la 10 la 15 ani                                                         15 %

De la 15 la 20 ani                                                         20 %

Peste 20 ani                                                                  25 %

 

CAPITOLUL III

IGIENA SI SECURITATEA

Art.13 Conducerea instituției  are obligația să asigure condiții normale de lucru, de natură să le ocrotească sănătatea și integritatea fizică a salariaților, după cum urmează:

Instrucțiunile  prevăzute în prezentul Regulament de Ordine  Interioara, impun  fiecărei persoane să vegheze, atât la securitatea și sănătatea sa,  cât și a celorlalți  salariați din societate.

Fumatul în incinta societății în alt loc decât cel stabilit cu această destinație este cu desăvârșire interzis ca și introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice.

În prezența  semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorită căruia aceasta ar putea să nu  mai poată  executa sarcinile de serviciu și care poate determina crearea unei situații periculoase, conducerea compartimentului va dispune un consult medical al salariatului respectiv. Acest consult medical, va avea drept scop, respectând secretul  medical, precizarea unui diagnostic, pronunțarea unei atitudini, recomandarea unui tratament medical dacă este necesar. În așteptarea unei soluții definitive, persoanei în cauză îi va fi  interzis să -și mai exercite munca.

Salariații beneficiază de  grupuri  sanitare curate și  dotate cu materiale de strictă necesitate, în vederea creării unui confort necesar respectării intimității fiecăruia, precum și pentru  preîntâmpinarea îmbolnăvirilor .

Efectuarea curățeniei în birouri, grupuri sanitare, holuri se va face numai cu aparate electrocasnice și materiale speciale. Nerespectarea acestor prevederi sunt considerate abateri disciplinare și vor atrage sancționarea disciplinară a celor ce se vor face vinovați de încălcarea acestora.

Art.14 Comportarea în caz de accidente sau incidente la locul de munca

În domeniul protecției muncii se va acționa astfel:

Toate accidentele survenite în timpul  serviciului, mai ales cele cu consecințe grave, vor fi declarate imediat  conducerii societății sau înlocuitorului de drept al acestuia. Aceleași reguli vor fi respectate și în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă și invers.

Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum și accidentul colectiv, vor fi comunicate de îndată către conducerea societății sau altă persoană din conducerea acesteia,  Inspectoratelor teritoriale ale muncii, precum  și organelor de urmărire penală competente, potrivit legii.

Art.15 Utilizarea echipamentelor de protecție și de lucru din dotare

Fiecare persoană este obligată să-și utilizeze echipamentul tehnic de protecție și de lucru conform cerințelor, fiind interzisă utilizarea acestuia în scopuri personale.

Sunt considerate echipamente tehnice: echipamente de calcul, birotică, autovehicule, aparate, în general, toate materialele încredințate salariatului în vederea executării atribuțiilor sale de serviciu.

Este interzisă intervenția din proprie inițiativă asupra echipamentului tehnic sau de protecție, dacă întreținerea acestuia este încredințată unui specialist, salariatul fiind obligat să apeleze la serviciile acestuia.

Executarea sarcinilor de muncă implică  întreținerea și  curățarea echipamentului tehnic și de lucru, personalul fiind obligat sã-şi  consacre timpul necesar acestei obligații,  conform cerințelor stabilite prin fișa postului sau ordine specifice.

Art.16 Dispoziții în caz de pericol

În caz de pericol, ( cutremur, incendiu, etc.) evacuarea personalului unității  se efectuează  conform Planului de evacuare stabilit pe baza Normelor de pază contra incendiilor si Planului  de Apărare Civilă.

Art. 17 Pagube produse sau suferite de salariați

 Lucrările, documentația de serviciu , tehnica de calcul din dotarea fiecărui compartiment, sunt asigurate prin depunerea acestora în dulapuri, camere  prevăzute cu sisteme și dispozitive de închidere.

În stare de urgență sau necesitate , mai ales în cazul posibilității existenței în dulapuri a unor produse insalubre, inflamabile sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de forță majoră, conducerea poate, după ce a informat salariații respectivi, să dispună deschiderea dulapurilor. Deschiderea se va face în prezența celor interesați. În cazul absenței salariatului sau refuzului lui de a participa la acțiune, aceasta se va face în prezența unui terț angajat.

CAPITOLUL  IV

REGULI DE DISCIPLINĂ

Art.18 Recompense

Salariații, în urma realizării sarcinilor la nivelul standardelor de performanță stabilite prin fișa postului, pot beneficia de recompense potrivit dispozițiilor Legii 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată cu modificările și completările ulterioare si ale altor reglementări privind drepturile de natura salariala ale funcționarilor publici și personalului contractual.

Art.19. Abateri disciplinare

Încălcarea cu vinovăție de către salariați, indiferent de funcția pe care o  ocupă, a obligațiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevăzute în prezentul regulament, constituie abatere disciplinara și se sancționează potrivit legislației în vigoare.

Sunt abateri disciplinare:

 • întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
 • întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru,
 • absențe nemotivate de la serviciu;
 • intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;
 • atitudinile ireverențioase în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu;
 • nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter;
 • refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuțiile prevăzute în fișa postului;
 • neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;
 • manifestări care aduc atingere prestigiului instituției;
 • exprimarea sau desfășurarea, în calitate de salariat ori în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activități publice cu caracter politic;
 • încălcarea prevederilor legale referitoare la concurența neloiala;
 • părăsirea serviciului fără motiv întemeiat și fără a avea în prealabil aprobarea șefului ierarhic;
 • desfășurarea unei activități personale sau private în timpul orelor de program;
 • solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informații sau facilitării unor servicii care să dăuneze  activității societății;
 • fumatul precum și încălcarea regulilor de igienă și securitate;
 • introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă;
 • intrarea si rămânerea în instituție sub influența băuturilor alcoolice;
 • introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanțe/medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale;
 • întruniri de orice fel care nu privesc activitate profesională;
 • desfășurarea activităților politice de orice fel;
 • orice alte fapte interzise de lege;

 

Fumatul în locuri nepermise, întârzierea de la programul de lucru, furtul, violența fizică , refuzul de a se supune aplicării politicilor de : securitate si protecție a muncii, interzicere a fumatului , interzicere a consumului de alcool sau de medicamente care pot produce dereglări comportamentale, sunt considerate abateri deosebit de grave și se sancționează conform prezentului regulament.

Art. 20 Sancțiuni disciplinare

Sancțiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate salariaților contractuali în caz de abatere disciplinară sunt următoarele:

 • Avertismentul scris;
 • Suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depăși 10 zile lucrătoare;
 • Retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioada ce nu poate depăși 60 de zile;
 • diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 10% pe o perioadă de 1 – 3 luni;
 • desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

Pentru funcționarii publici sancțiunile disciplinare sunt :

 1. mustrarea scrisa,
 2. diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni,
 3. suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, după caz, de promovare in funcția publica pe o perioada de la 1 la 3 ani,
 4. trecerea într-o funcție publica inferioara pe o perioada de pana la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului,
 5. destituirea din funcția publica.

Art. 21 Interzicerea și sancționarea hârțuirii sexuale

Nu se tolerează în cadrul relațiilor de serviciu manifestări de  hârțuire sexuală. Sunt considerate hârțuiri sexuale, acele gesturi , manifestări, comentarii insinuante, sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres în cadrul instituției și pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scăderea productivității muncii și a moralului angajaților. În sensul celor de mai sus, nu este permis angajaților și clienților societății să impună constrângeri, sau să exercite presiuni de orice natură în scopul obținerii de favoruri de natură sexuală.

Salariații , care vor fi autorii dovediți ai unor  fapte prevăzute mai sus, vor fi sancționați conform prevederilor art.20, respectând procedura stabilită la art. 22 din prezentul regulament.

Art. 22 Dreptul  de apărare al salariaților

La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în serviciu a salariatului, precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate, în condițiile prevăzute de lege.

 1. Sancțiunea disciplinară nu poate fi aplicată decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate și după audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnată în scris, sub sancțiunea nulității.
 2. Refuzul salariatului , de a se prezenta la audiere sau de a semna o declarație privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri sancțiunea poate fi aplicată.
 3. Același procedeu se va aplica și în cazul personalului care refuză  să se prezinte în vederea audierii.
 4. Sancțiunile disciplinare se aplică potrivit legii.
 5. Salariatul nemulțumit de sancțiunea aplicată se poate adresa judecătoriei- secția contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a ordinului sau dispoziției de sancționare.
 6. Dacă s-a dovedit nevinovăția persoanei sancționate, persoanele cu rea credință care au determinat aplicarea sancțiunii disciplinare, răspund disciplinar, material, civil și după caz penal.

CAPITOLUL V

OBLIGAŢIILE CONDUCERII

Art. 23 Obligațiile conducerii instituției

În vederea bunei desfășurări a activității conducerea instituției se obligă:

 1. Să pună la dispoziția salariaților spațiu de lucru cu dotări, mijloacele materiale și de lucru necesare asigurării unor  condiții corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de performanță cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia.
 2. Să urmărească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este realizată, în raport de cerințele și specificul fiecărei activități.
 3. Să organizeze activitatea salariaților precizând prin fișa postului  atribuțiile fiecăruia în raport de studiile,  pregătirea profesională și specialitatea acestora, stabilind  în mod corect și echitabil volumul de muncă al fiecăruia.
 4. Să răspundă pentru legalitatea și oportunitatea dispozițiilor date subalternilor, atât în cadrul instituției cât și în afara acesteia.
 5. Să organizeze periodic forme de instruire și formare profesională , în raport de realizarea și calitatea  muncii fiecărui salariat, indiferent de nivelul sau natura studiilor avute.
 6.  
 7. Să sprijine și să stimuleze inițiativa și capacitatea profesională a salariaților.
 8. Să asigure condițiile necesare aplicării dispozițiilor legale în vigoare referitoare la securitatea muncii și prevenirea incendiilor, timpul de lucru și de odihnă, acordarea drepturilor pentru munca prestată.
 9. Să plătească drepturile salariale la termenele și în condițiile stabilite.
 10. Să creeze condiții de prevenire și înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care pot produce pagube patrimoniului instituției

 

Art. 24 Obligațiile salariaților

Salariații au îndatorirea :

 1. Să își îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;
 2. Să se abțină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea atribuțiilor ce le revin.
 3. Să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate.
 4. Să se conformeze dispozițiilor date de șefii cărora le sunt subordonați direct, cu excepția cazurilor în care apreciază că aceste dispoziții sunt ilegale.
 5. Să păstreze secretul de stat și secretul de serviciu, în condițiile legii.
 6. Să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției.
 7. Să nu solicite sau să nu accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, daruri sau alte avantaje.
 8. Să își perfecționeze pregătirea profesională fie în cadrul instituției, fie urmând cursuri de perfecționare organizate în acest scop.
 9. De a lucra în instituție cel puțin cinci ani de la terminarea unei forme de instruire, specializare sau perfecționare cu o durata mai mare de trei luni, în tara sau în străinătate;
 10. Să se conformeze programului de lucru al societății ;
 11. Să anunțe, personal sau prin altă persoană, conducerea instituției situația în care , din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc absența, sau în cel mult 24 de
 12. Să aibă o atitudine demnă și corectă, respectuoasă și principială dând dovadă de inițiativă, creativitate, spirit constructiv, prezență de spirit, capacitate decizională operativă, diplomație.
 13. Să aducă la cunoștința șefilor ierarhici orice neregulă constatată, abateri  sau greutăți în muncă.
 14. Să aibă o comportare corectă și demnă în cadrul relațiilor de serviciu, sã-şi ajute colegii sau colaboratorii în aducerea la îndeplinire a obligațiilor de serviciu și să se suplinească în cadrul specialității lor.
 15. Să se prezinte la serviciu în ținută decentă, să facă și să mențină ordinea și curățenia la locul de muncă, conform sarcinilor ce-i revin prin fișa postului.
 16. Să fumeze numai în spațiile special amenajate.
 17. Să cunoască și să respecte politicile de securitatea și protecția muncii și de prevenire și stingere a incendiilor.
 18. Să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale.
 19. Să aducă la cunoștința superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile prezentului regulament săvârșită de alți salariați,  sau, vizitatori ai instituției;
 20. Să respecte  în totalitate prevederile prezentului regulament și să păstreze confidențialitatea  privind conținutul acestuia.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 25 Măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioara

Prezentul Regulament de Ordine Interioara a fost   aprobat de către  reprezentanții salariaților.

Acest regulament va fi adus la cunoștință sub semnătură, fiecărei persoane.

Prezentul Regulament de Ordine Interioara se completează cu dispozițiile Legii nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile H.G. 250/1992 privind concediile de odihna si alte concedii ale salariaților din administrația publica locala, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitățile bugetare, dispozițiile referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual, cu prevederile Codului Muncii, cu dispozițiile prevederilor contractului colectiv de muncă la nivel de sindicat, la care funcționarii din instituție sunt parte si cu alte prevederi legale specifice.

Persoanele numite sau nou angajate nu-și pot începe activitatea decât după ce au semnat  că au luat la cunoștință  de conținutul acestui regulament, prin  grija persoanei însărcinate cu problemele de Resurse Umane.